مدیریت دانش کسب و کار
مرور رده

داستان های مدیریتی

استاد مدیریت زمان

يك استاد مديريت زمان كه در حال صحبت براي عده اي از دانشجويان رشته بازرگاني بود، براي تفهيم موضوع، مثالي به كار برد كه دانشجويان هيچ وقت آن را فراموش نخواهند كرد.
ادامه مطلب ...

داستان کودک یک دست جودوکار

كـودك ده ساله ای كـه دسـت چـپش در يك حادثه رانندگي از بـازو قطـع شده بـود، بـراي تعليم فنـون رزمـي جـودو بـه يـك استاد سپرده شـد. پـدر كـودك اصـرار داشت استاد از فرزنـدش يك قهرمـان جـودو بـسازد و اسـتاد پـذيرفت و بـه پـدر كـودك قـول…
ادامه مطلب ...

داستان تفاوت مدیران و مهندسان

مردي كه در يك بالن در حال پرواز بود متوجه شد گم شده است. در حالي كه ارتفاع بـالن را كـم مـي كـرد، روي زمين مرد ديگري را ديد. مرد بالن سوار فرياد زد: ببخشيد ميتوانيد به من كمك كنيد؟ من به دوسـتم قـول دادم نيم ساعت پيش او را ملاقات كنم،…
ادامه مطلب ...