مدیریت دانش کسب و کار

دیدگاه گورخری

شل سیلور استاین مینویسد:

از گورخری پرسیدم: تو سفیدی راه راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟!

گورخر بجای جواب دادن پرسید: تو خوبی فقط عادت های بد داری، یا بدی و چندتا عادت خوب هم داری؟!

ساکتی بعضی وقت ها شلوغ میکنی، یا شیطونی و بعضی وقتها ساکت میشی؟!

ذاتا خوشحالی بعضی روزها ناراحتی، یا ذاتا افسرده ای و بعضی روزها خوشحالی؟!

لباس هات تمیزند فقط پیراهنت کثیفه، یا کثیفند و شلوارت تمیزه؟!

و من دیگه هیچ وقت از گورخرها درباره ی راه راهاشون چیزی نپرسیدم!

دیدگاه گورخری:

با توجه به دیدگاه گورخری، ما باید آدمها را مجموعه ای ویژگیهای بد و خوب بدانیم. یعنی هیچکس بد مطلق و یا خوب مطلق نیست. پس باید باهم بودن را بیاموزیم، نه دربرابر هم بودن!

زمانی که ما یک سری باید و نباید برای خودمان و دیگران تعریف می کنیم و معیار رفتار دیگران را باید و نبایدهای خودمان قرار می دهیم هیچگاه شرایط مناسبی برای گفت و گو به وجود نمیآید چون معتقدیم که نگرش درست، نگرش من و راه درست، راه من است و در نتیجه میخواهیم به این نتیجه برسیم که ما برتر هستیم. پس برای ایجاد رابطه سالم نیاز است که با دیدگاه گورخری به زندگی و روابط نگاه کنیم بدین معنا که آدم ها نه بد هستند و نه خوب.

فایل صوتی زیر با تمثیلی زیبا به دیدگاه گورخری اشاره می کنند:

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ