مدیریت دانش کسب و کار
مرور برچسب

نواوری

ارزیابی موفقیت نوآوری توسط سازمانها

قصاوت در مورد نوآوری دشوار است، اما یک چارچوب استراتژیک به فرآیند داوری کمک خواهد کرد. ارزیابی نوآوری یک علم دقیق نیست. ماهیت اکتشافی آن قضاوت درباره موفقیت را برای مدیران دشوار می کند، اغلب به این دلیل که بین سرمایه گذاری و خروجی آن دید…
ادامه مطلب ...